HARMONOGRAM

Dzień I – 17 marca (środa)

Otwarcie FORUM

16.00-16.15

Realizacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

 • strona a podmioty zainteresowane rozpatrzeniem sprawy
 • uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym
 • obowiązki organu prowadzącego postępowanie wynikające z zasady czynnego udziału strony w postępowaniu
 • przypadki obligatoryjnego zawiadamiania o wszczęciu postępowania
 • przypadki obligatoryjnego zawiadamiania o zakończeniu postępowania
 • dopuszczalność dokonywania czynności procesowych telefonicznie

Szczególne rozwiązania dotyczące doręczania pism procesowych w stanie epidemii

 • doręczenia hybrydowe; zamrożenie skutku doręczenia przez awizo (art. 44 k.p.a. a art. 98 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.)
 • doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • doręczenia podmiotom publicznym

Czynności postępowania administracyjnego dokonywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 • doręczenia elektroniczne
 • dokumenty elektroniczne
 • zagadnienia dotyczące poczty elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
 • podpis elektroniczny

18.30 Podsumowanie pierwszego dnia forum
Dzień II – 18 marca (czwartek) godz. 9.00

Terminy w postępowaniu administracyjnym i ich obliczanie

 • terminy instrukcyjne, zawite i prekluzyjne – ich cechy oraz skutki naruszenia tych terminów
 • sposoby obliczania terminów ze względu na ich rodzaj

Bezczynność i przewlekłość w stanie epidemii

 • rozróżnienie pojęć „bezczynność organu” oraz „przewlekłość postępowania”; okoliczności zwalniające z zarzutu „bezczynności” bądź „przewlekłości”
 • obowiązki organu pierwszej i drugiej instancji w przypadku wniesienia ponaglenia bądź skargi do sądu administracyjnego
 • skutki stwierdzenia „bezczynności” bądź „przewlekłości” przez organ wyższego stopnia bądź sąd administracyjny

Uzupełnianie braków formalnych w podaniach wnoszonych do organów administracji publicznej

 • wymogi formalne podań i przepisy je określające
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (art. 64 par. 2 k.p.a.) a wezwanie do dokonania czynności procesowej
 • wyznaczanie terminu uzupełnienia braków formalnych i uzasadnianie wezwania
 • skutki nieuzupełnienia braków formalnych i forma procesowa ich stwierdzenia

11.15 – 11.30 Przerwa

Dokumenty urzędowe i prywatne w postępowaniu administracyjnym, ich oryginały, kopie i odpisy

 • środki dowodowe
 • domniemanie prawne zwiększonej mocy dowodowej dokumentów urzędowych
 • dokument oryginalny, jego kopia bądź jego odpis
 • podmioty uprawnione do uwierzytelniania dokumentów urzędowych oraz prywatnych

Zaświadczenia - żądanie przedstawiania zaświadczeń oraz ich wydawanie w stanie epidemii

 • zaświadczenie jako dokument urzędowy
 • zaświadczenie a decyzja administracyjna
 • ważność a aktualność zaświadczenia
 • podmioty uprawnione do żądania wydania zaświadczenia
 • obowiązki organów wydających zaświadczenia
 • odmowne załatwienie wniosku o wydanie zaświadczenia

Udostępnianie akt administracyjnych

 • podmioty uprawnione do wglądu w akta administracyjne
 • udostępnianie akt administracyjnych a udostępnianie informacji publicznej
 • tajemnica akt administracyjnych, tajemnica akt stanu cywilnego, tajemnica skarbowa, dane osobowe, informacje niejawne i inne; miejsce i czas udostępniania akt administracyjnych
 • obowiązki organu administracji publicznej w związku z realizacją zasady jawności wewnętrznej postępowania administracyjnego
 • zagadnienie odpłatności za kopie bądź odpisy

13.45 – 14.30 Przerwa

Uzasadnianie decyzji

 • zasada przekonywania i jej konsekwencje w postępowaniu administracyjnym
 • obligatoryjne elementy uzasadnienia
 • legalne odstąpienie od uzasadniania decyzji

Środki zaskarżania i prawidłowe pouczanie o prawie do ich składania

 • decyzja nieostateczna, ostateczna, nieprawomocna oraz prawomocna, podlegająca bądź niepodlegająca wykonaniu
 • środki zaskarżenia służące na drodze administracyjnej [odwołanie, zażalenie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy]
 • środki zaskarżenia służące na drodze sądowej [odwołanie, skarga, sprzeciw, pozew, wniosek]
 • prawo do zrzeczenia się odwołania, termin zrzeczenia się i jego skutki
 • podmioty uprawnione do składania środków zaskarżenia; terminy, wymogi formalne, odpłatność

godz. 16.00 Podsumowanie drugiego dnia forum
Dzień III – 19 marca (piątek) godz. 9.00

Zasada budzenia zaufania do władzy publicznej i jej realizacja w stanie epidemii

 • zasada zaufania – geneza i terminologia
 • zasada zaufania w orzecznictwie
 • działania uznane za naruszenie zasady zaufania
 • działania budujące zaufanie do władzy publicznej w czasie pandemii

Rażące naruszenie prawa i jego konsekwencje

 • naruszenie prawa i jego gradacja
 • skutki naruszenia prawa określone w kodeksie postępowania administracyjnego oraz innych ustawach
 • rażące naruszenie prawa a brak podstawy prawnej
 • rażące naruszenie prawa w świetle orzecznictwa

Skargi, wnioski i petycje i ich wstępna kwalifikacja

 • zakaz konkurowania skarg, wniosków i petycji ze sformalizowanymi środkami prawnymi
 • kryteria odróżnienia skarg od wniosków czy petycji
 • kwalifikowanie skarg, wniosków i petycji jako obowiązek organów administracji publicznej
 • podstawy prawne do rozpatrywania odformalizowanych środków prawnych